ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Escola

Ramardos

“L’aprenentatge és i serà la clau per a la formació de persones amb sentit crític i esperit de millora social.”

firma

El nostre projecte pedagògic s’emmarca en un procés de millora contínua, que té excel·lents resultats humans i acadèmics.

Els nostres pilars

Qualitat acadèmica

Promovem un model d’ensenyament-aprenentatge rigorós i  amb resultats contrastats. Procurem una sòlida formació humanística que faciliti la comprensió del món,  una formació científica que permeti transformar-lo i un desenvolupament de la competència lingüística pensat, no només com una necessitat per viure i interactuar en un món global, sinó, i sobretot, com un sistema de pensament.

Inquietud pedagògica

Promovem processos d’avaluació i millora continuada que permetin donar respostes actuals als reptes i necessitats que la societat planteja al centre escolar. Participem en xarxes i comunitats d’aprenentatge professional, que impulsen la reflexió i la investigació constant del professorat.

Formació emocional i en valors

Acompanyem els nostres alumnes en el creixement de tots els seus àmbits, per arribar a ser persones madures, estables i responsables, amb valors humans. Oferim oportunitats per al desenvolupament del seu talent, mitjançant una potenciació de la convivència, del desenvolupament de les seves habilitats socials i d’una adequada consciència ambiental. 

Acompanyament personalitzat

Afavorim que l’alumne sigui conscient de com aprèn, creant-li un entorn que afavoreixi la construcció personal del coneixement. Apliquem sistemes d’avaluació orientats a la millora personal i a l’optimització de l’aprenentatge.

Atenció propera a les famílies

Fomentem la corresponsabilitat entre família i escola. Procurem un treball en equip i col·laboratiu de tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un fi comú: el benestar i el desenvolupament harmònic dels nostres alumnes.

Reconeixement de la diversitat

Entenem la diversitat i la diferència com una font de riquesa i creixement. Preparem els nostres alumnes per viure en un món global i divers, tant en creences com en cultures. Afavorim el desenvolupament de valors com el respecte, la tolerància i la convivència, que els permetin ser agents actius i compromesos en la construcció d’un món més just.

La nostra missió

Tenim com a missió potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, per aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn participatiu i motivador.

La nostra visió

L’Escola Ramar 2 treballa per ser el centre de referència a la ciutat de Sabadell en l’oferta de formació d’ESO i Batxillerat i per donar resposta a les demandes de les famílies. Un centre en què el professorat i les noves tecnologies tinguin un paper fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre projecte educatiu

El PEC és un document de caràcter pedagògic que enumera, defineix i raona els trets d’identitat del Centre, precisa la seva estructura organitzativa i de funcionament i formula els grans objectius que vol aconseguir i la manera com pensa assolir-los. El nostre projecte educatiu, per tant, engloba tot el que s’explica en aquesta pàgina web

El nostre estil metodològic

El nostre estil metodològic persegueix desenvolupar l’esperit crític, la iniciativa, les capacitats de discussió i de decisió; admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, i  donar importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.