ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Escola

“L’aprenentatge és i serà la clau per a la formació de persones amb sentit crític i esperit de millora social.”

El nostre projecte pedagògic s’emmarca en un procés de millora contínua, que té excel·lents resultats humans i acadèmics.

Els nostres pilars

Qualitat Acadèmica

Promovem un model d’ensenyament aprenentatge rigorós i  amb resultats contrastats. Procurem una sòlida formació humanística que faciliti la comprensió del món,  una formació científica que permeti transformar-ho i una desenvolupament de la competència lingüística, no només com una necessitat per viure i interactuar en un món global, si no sobretot com un sistema de pensament.

Inquietud pedagògica

Promovem processos d’avaluació i millora continuada que permetin donar respostes actuals als reptes i necessitats que la societat planteja al centre escolar. Participem en xarxes i comunitats d’aprenentatge professional per a la contínua actualització del nostre claustre de professors.

Formació humana en valors i emocions

Acompanyem els nostres alumnes en el creixement de tots els àmbits de la persona, per arribar a ser una persona madura, estable i responsable, amb valors humans. Oferim oportunitats per al desenvolupament dels seus talents personals.

Acompanyament personalitzat de l’alumne

Afavorim que l’alumne sigui conscient de com aprèn; creant entorns d’aprenentatge que afavoreixin la construcció personal del coneixement. Apliquem sistemes d’avaluació orientats a la millora personal i a l’optimització de l’aprenentatge.

Atenció propera a les famílies

Creiem i fomentem la corresponsabilitat entre família i escola. Procurem un treball en equip i col·laboratiu de tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un fi comú: el benestar, la felicitat i el desenvolupament harmònic dels nostres alumnes.

Reconeixement de la diversitat

Preparem els nostres alumnes per viure en un món global i divers, tant en creences com en cultures. Afavorim el desenvolupament de valors com el del respecte, la tolerància i la convivència que els permetin ser agents actius i compromesos en la construcció d’un món més just.

 

La nostra missió

Tenim com a missió potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres del professorat per tal de crear un entorn educatiu participatiu i motivador.

La nostra visió

L’Escola Ramar 2 treballa per ser el centre de referència a la ciutat de Sabadell en l’oferta de formació d’ESO i Batxillerat per donar resposta a les demandes de les famílies. Un centre en què el professorat i les noves tecnologies tinguin un paper fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre projecte educatiu

El nostre projecte educatiu deriva de les darreres investigacions en neurociència, psicologia i sociologia al respecte de la importància essencial de l’emoció, la curiositat i els mecanismes d’atenció com a eixos centrals per aprendre, memoritzar i adquirir coneixement.

El nostre estil metodològic

El nostre estil metodològic persegueix desenvolupar l’esperit crític, la iniciativa, la capacitat de discussió i de decisió; admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals; donar importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.