ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Educació Infantil

3 a 6 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Educació Infantil

Etapa educativa compresa entre els 3 i els 6 anys on procurem l’estimulació dels infants per l’observació, la descoberta i el procés creatiu.

“La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura propis, conformada igualment per infants i adults”
Helena Buri i Areta Wasilewska-Gregorowicz. (Infància a Europa num.28)

testimonis

Click en la imatge per veure testimonis

Què es l’Educació Infantil a Escola del Sol

Una educació Infantil de qualitat estableix les bases per obtenir l’èxit en l’aprenentatge al llarg d’altres etapes, la integració social i un saludable desenvolupament personal.

Formació integral dels infants per desenvolupar les seves capacitats tot afavorint el seu creixement social, comunicatiu, cognitiu i afectiu.

Ensenyament coherent, adequant les metodologies emprades.

Donar resposta als diferents ritmes de desenvolupament.

Treball multiàrees, emfatitzant l’experimentació i la creativitat:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres: Afavorir l’autonomia personal, refermar la personalitat i acompanyar el procés de socialització, en un ambient ric i facilitador de relacions humanes.
  • Descoberta de l’entorn: Fomentar la curiositat, la investigació, el coneixement i el respecte pel món que ens envolta. Educar individus ben integrats, competents i feliços.
  • Treball per projectes de dos temes anuals en aquesta matèria.
  • Programació de Matemàtiques basada en la manipulació i la cerca de respostes a partir de la curiositat, inquietud i estímuls generats pel mateix infant.
  • Comunicació i llenguatges: Potenciar l’expressió oral, iniciar l’aprenentatge de la lectoescriptura, incorporar l’estudi d’una llengua estrangera: l’anglès. Fomentar altres formes d’expressió com els llenguatges musical i plàstic així com la comunicació no verbal.

En agrupacions internivell, millorar l’assoliment dels objectius curriculars a través de reptes cognitius i propostes de caràcter lúdic.

Sortides lúdic-culturals, integrades al conjunt de la nostra programació (i també colònies).

És cabdal el treball de diverses matèries a càrrec d’especialistes (psicomotricitat, música, anglès).

Primeres passes amb les noves tecnologies.

Les famílies parlen de l'escola

Aspectes identificatius de l’Escola del Sol

Dediquem, a l’estudi de la llengua catalana, una bona part de l’horari escolar, perquè només un veritable assoliment de la llengua pròpia pot fonamentar un sòlid aprenentatge. Això es palesa especialment a l’etapa d’Educació Infantil, on es posen les bases de l’aprenentatge de la lectoescriptura. El sistema que utilitzem relaciona contínuament, segons el context i les circumstàncies, els mètodes global i analític.

Comencem el castellà com a matèria d’aprenentatge a l’inici de l’Educació Primària, garantint que, segons marquen les instruccions oficials, en arribar al final de la Primària, els alumnes assoleixin plena competència i en les mateixes condicions en les dues llengües oficials: català i castellà.

La llengua anglesa, convertida actualment en l’idioma de comunicació del món occidental, s’inicia al primer curs d’Educació Infantil, als 3 anys. A l’etapa d’Educació Infantil, es treballa, òbviament, la llengua oral i no serà fins a l’Educació Primària que iniciarem una doble línia de treball: d’una banda les sessions de S.O.C (Speaking and Oral Comprehension), que són sessions en grup reduït on l’eina exclusiva de comunicació serà la llengua oral; d’altra, les sessions de treball dels aspectes fonamentals de la llengua anglesa (gramàtica, morfosintaxi, ortografia, semàntica…). Un acord amb Oxford University, permet que els aprenentatges ens duguin a terme en condicions favorables als interessos dels infants i de llurs famílies.

A l’últim cicle de la Primària estudiem, a més, el francès, que hem escollit com a segona llengua estrangera.

Concebem l’escola com un centre dinàmic capaç de potenciar actes culturals de signe divers, adreçats als nostres pares però també, i per extensió, al conjunt de la ciutat. Aquests actes, que volem que siguin un altre dels elements diferenciadors del nostre centre, s’organitzen, generalment, en forma de cicles -dos o tres cada curs-, es porten a terme els vespres o a les nits i pretenen abastar l’ampli ventall de l’inextingible món de la cultura, sense circumscriure’s estrictament a l’àmbit pedagògic: cicles de conferències, projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals, concerts, exposicions…

L’exercici és una necessitat corporal bàsica. Renunciant a l’exercici es funciona per sota de les nostres possibilitats i, per tant, és com si renunciéssim a treure el millor partit possible al cos. Amb la pràctica regular d’exercici, en canvi, el rendiment del nostre cos augmenta considerablement. Aquest augment es pot apreciar tant en els estudis com en els moments d’esbarjo.

L’Educació Física, d’altra banda, ajuda també a l’adquisició de valors. L’esport ensenya a saber perdre i, sobretot, a saber guanyar; i l’esport col·lectiu, concretament, s’inscriu en la idea dels treballs en equip i potencia la importància de la col·laboració.

Els objectius bàsics de l’escola són aconseguir una preparació sistemàtica dels factors físics de rendiment (força, velocitat i resistència), tenint en compte que l’activitat muscular ha de ser treballada mitjançant la pràctica que correspongui a les possibilitats respectives de cada edat, i incidir en els aspectes educatius que qualsevol pràctica esportiva comporta.

El desenvolupament del fet artístic és, a l’Escola del Sol, el resultat d’una reflexió permanent i ininterrompuda. Un dels nostres objectius és, doncs, el coneixement -i, quan és possible, la pràctica- de les diferents vessants del món de l’art -amb tota la riquesa de lectures que això comporta-, que pretenem que impregni el dia a dia de l’alumne.

L’aprenentatge de diverses tècniques, mitjançant la pràctica individual i col·lectiva, en espais específics, amb recursos materials i amb el suport de mestres i especialistes, i el desenvolupament creatiu de l’expressió fan, doncs, que l’alumne desenvolupi, al màxim possible, les seves capacitats en aquest camp.

La música ajuda al creixement ordenat del nen. Li educa la veu, l’oïda, el ritme, el gest estètic, la imaginació i les capacitats expressives i de representació. Amb l’aprenentatge del seu llenguatge, se li estimulen les capacitats de raonament, memorització i creació i també l’atenció, la capacitat de concentració i la disciplina. D’altra banda, incideix indirectament, com qualsevol altra art, en el necessari procés de sensibilització. Les coses cal entendre-les, però també sentir-les. Aquesta és la funció de les nostres sessions de música i de la coral de l’escola.

El cinema és, per definició, l’art del nostre segle i, actualment, és ja tan indispensable saber interpretar un text com saber llegir imatges. És per això que l’incloem dins de la nostra programació d’art com un més dels seus elements.

Després que a Educació Infantil es posi el nen en contacte, per primera vegada, amb el món del cinema, al Cicle Inicial s’estudia el seu naixement, les diferències més evidents entre el mut i el sonor i es donen a conèixer alguns grans noms del cinema còmic. Al Cicle Mitjà s’inicia l’estudi dels diferents gèneres cinematogràfics, que es continua al Cicle Superior, i les primeres fases del procés de creació d’un film. Al Cicle Superior, finalment, es dóna un especial relleu a la figura de l’autor, es completen les fases de creació d’un film i s’ensenyen els elements bàsics del llenguatge cinematogràfic (plans, seqüències, travellings, grues, panoràmiques…). Tots aquests objectius s’assoleixen a base de classes teòriques i projeccions.

La importància de les fonts directes per a l’assoliment de coneixements és admès actualment per tothom. L’Escola del Sol ha considerat sempre aquest aspecte de l’aprenentatge com una de les línies identificatives del seu projecte educatiu.

Tanmateix, una escola que considera el fet cultural com un element bàsic del procés maduratiu de la persona, no pot concebre les sortides amb els alumnes només com un indispensable complement de les diferents àrees d’aprenentatge. Han de ser això i han de potenciar els aspectes relacional i vivencial, però també han d’estar integrades al nostre món real i immediat. Per això, els nostres alumnes assisteixen a representacions teatrals als locals de les seves estrenes, a projeccions cinematogràfiques a les corresponents sales d’exhibició, a moltes de les exposicions temporals que tenen lloc a la ciutat o a Barcelona, a concerts i a d’altres actes culturals, per acostar-los, el màxim possible, a la societat en què han de viure i que ells han d’ajudar a transformar.

A Escola del Sol realitzem una sèrie de tallers i activitats per a la posar en pràctica l’aplicació de diverses metodologies i tècniques, desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i emprenedora dels nens i nenes a través de diversos reptes . Cada taller i cadascun dels reptes i propostes responen a les necessitats de cada grup.

Tots els participants aprendran a fer servir el mètode creatiu i posaran en pràctica el pensament lateral i la capacitat d’innovar mitjançant un aprenentatge vivencial. Cadascun d’acord i amb activitats adaptades a les diferents edats i nivells.

Educació primaria

Serveis de l’Escola del Sol

Som un centre que ofereix diferents serveis enfocats a la millora de les tasques d’ensenyament-aprenentatge.