ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Preinscripció 2024/2025:
Compromesos amb l'educació

video-eso

Click en la imatge per veure testimonis

Què és l'ESO?

És l’Educació Secundària Obligatòria i té una durada de quatre anys. Hi han d’accedir tots els qui hagin finalitzat l’Educació Primària, perquè cursar l’ESO és un dret i un deure per a tots els nois i les noies en edat de fer-ho. Normalment, l’ESO s’estudia entre els 12 i els 16 anys.

Són les diferents àrees d’aprenentatge, que s’estudien autònomament i que, alhora, s’interrelacionen. N’hi ha de dos tipus:

  • Matèries comunes: Són les que estudien tots els alumnes perquè constitueixen els ensenyaments fonamentals i obligatoris.
  • Matèries optatives / específiques: Completen i milloren la formació de l’alumne/a segons les seves possibilitats. Serveixen per aprofundir o reforçar les àrees bàsiques, o bé per adquirir nous coneixements.

Serveix per aplicar en una situació pràctica els coneixements adquirits en les diferents àrees. Es valora si l’alumne/a sap organitzar el seu treball, col.laborar en equip i aplicar la teoria a la resolució de casos pràctics. L’alumnat fa un treball de síntesi a primer, un a segon i un a tercer. Els treballs de síntesi s’organitzen de manera específica.

En comptes del treball de síntesi, a 4t d’ESO es fa un projecte de recerca. Es tracta d’un treball en grup –de dues a quatre persones– sobre un tema monogràfic, escollit pels alumnes amb l’orientació del tutor/a. El tema escollit es presentarà per escrit a final de curs i es farà també una exposició oral.

Potencia els valors de la cooperació en determinades activitats de caire social. A fi que els alumnes puguin viure aquesta realitat, i no només estudiar-la, fem part de la feina fora de l’Escola, en col·laboració amb diverses entitats i ONG’s ciutadanes

Les famílies parlen de l'escola

L'ESO a Ramar 2

L’Educació Secundària Obligatòria a Ramar 2 està pensada per garantir l’excel·lència dels ensenyaments, tot seguint el nostre tracte proper amb els alumnes. A continuació, apareixen, exposats de manera sintètica, els nostres projectes més específics que, per tant, defineixen bona part del nostre caràcter propi. També pots conèixer la distribució de les diferents matèries d’aprenentatge de la nostra ESO i, igualment, la seva distribució horària.

Comprensió lectora i expressió escrita a les diferents àrees del coneixement. Importància d’aquests dos aspectes en tot el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Projecte Oxford (anglès) i programació complementària de francès (conveni de col·laboració amb Idiomes Sabadell). Certificats acreditatius First Certificate i DELF, respectivament. Alemany optatiu a partir de 2n d’ESO. Les llengües no són només sistemes de comunicació sinó, i sobretot, sistemes de pensament i de cultura.

Realització sistemàtica i continuada d’exercicis d’experimentació als laboratoris del Centre. Necessàriament, les ciències de la naturalesa han de ser també experimentals.

Certificació oficial i vàlida en gairabé tot el món, que certifica els coneixements de l’alumne en l’ús de Word, Powerpoint i Excel de Microsoft. Formació inclosa a les nostres programacions d’informàtica.

A més del campus virtual i de les sales d’informàtica, disposem de pissarres digitals i projectors. Conveni de col·laboració amb Codelearn, per aprendre programació, robòtica i pensament computacional. També comptem amb l’aplicació Telegram per a la millora de la comunicació entre l’Escola i les famílies.

  • Plans Individualitzats: L’escola elabora i revisa contínuament diferents programacions per a alumnes amb necessitats educatives específiques (P.I.), amb professorat que s’hi dedica especialment.
  • Classes de català, castellà i matemàtiques: A fi d’ajudar els alumnes que en tenen necessitat, es fa una hora d’atenció a la diversitat, en grups reduïts, amb programacions específiques de cada una d’aquestes matèries.
  • 

Gabinet psicopedagògic: Especialment dedicat a detectar possibles disfuncions d’aprenentatge i/o comportament, amb atenció personalitzada per part dels psicopedagogs del Centre.
Educació secundària

L'itinerari a Ramar 2

ITINERARIs RAMAR (4)

Vine a veure'ns. Concerta una visita aquí