ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Educació Primària

6 a 12 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Educació Primària

Etapa educativa compresa entre els 6 i els 12 anys on aconseguiran tenir la millor base per al seu futur.

testimonis

Click en la imatge per veure testimonis

Què es l’Educació Primària a Escola del Sol?

 • Adquisició d’hàbits i responsabilitats a nivell personal i acadèmic.
 • Consolidació dels mecanismes de la lectoescriptura, iniciat a l’etapa d’Educació Infantil.
 • Incorporació de l’estudi formal de la llengua castellana.
 • Introducció a la història del cinema.
 • Potenciar la creativitat i la curiositat a través de l’experimentació, l’observació i la manipulació.
 • Introducció a la gamificació com a eina facilitadora de l’aprenentatge.
 • Promoure el treball cooperatiu i la cohesió de grup per assolir objectius comuns.
 • Fomentar l’autonomia personal.
 • Complementar els conceptes que es treballen en els diferents àmbits a través del joc.
 • Diversificar l’aprenentatge de la llengua anglesa
 • Promoure el treball de la llengua anglesa a nivell oral, com a continuïtat del procés iniciat a Educació Infantil, i incorporació del treball de la llengua escrita.
 • Primer passos tendents a assolir la capacitat d’autoorganització dels alumnes.
 • Inici formal de la programació de literatura.
 • Estudi pormenoritzat per submatèries de les dues àrees del procés d’aprenentatge: llengua (expressió, lèxic, morfosintaxi i ortografia) i matemàtiques (càlcul, mesures, estadística i geometria).
 • Les diferents tècniques pictòriques. Introducció a la lectura d’una obra plàstica.
 • Primers coneixements sobre el procés de creació d’una pel·lícula.
 • Una sortida lúdico-cultural cada mes, integrada al conjunt de la programació de l’escola.
 • Colònies de tres dies a l’inici de curs.
 • Introducció del francès com a segona llengua estrangera.
 • Potenciació de l’anglès en grup de treball reduït per millorar l’speaking
 • Primers treballs d’investigació científica amb diversitat de recursos.
 • Gamificació d’aplicació multiàrees com a estímul d’aprenentatge i potenciació del treball cooperatiu com a alternativa a l’individualisme estricte.
 • Utilització de materials diversos per a la creació plàstica i visites culturals i galeries d’art, amb un treball previ i posterior a l’experiència.
 • Introducció al llenguatge cinematogràfic.
 • Reforçar l’aprenentatge d’eines informàtiques, no com a objectiu sinó com a mitjà d’expressió i millora qualitativa dels aprenentatges constituint-se en una eina més que un objectiu per se.
 • Reflexió i consolidació de valors, normes i formes socials, absolutament imprescindibles a totes les edats i, especialment en aquests inicis de la pubertat.
 • Colònies de tres dies a l’inici de curs.
 • Estada cultural de quatre dies a finals de 6è de Primària.
 • Finalització de l’etapa de l’educació primària tot facilitant eines, estratègies i recursos que els permetin entrar i evolucionar amb una preparació més que suficient i sense dificultats a l’etapa de l’ESO.

Les famílies parlen de l'escola

Aspectes identificatius de l’Escola del Sol

Dediquem, a l’estudi de la llengua catalana, una bona part de l’horari escolar, perquè només un veritable assoliment de la llengua pròpia pot fonamentar un sòlid aprenentatge. Això es palesa especialment a l’etapa d’Educació Infantil, on es posen les bases de l’aprenentatge de la lectoescriptura. El sistema que utilitzem relaciona contínuament, segons el context i les circumstàncies, els mètodes global i analític.

Comencem el castellà com a matèria d’aprenentatge a l’inici de l’Educació Primària, garantint que, segons marquen les instruccions oficials, en arribar al final de la Primària, els alumnes assoleixin plena competència i en les mateixes condicions en les dues llengües oficials: català i castellà.

La llengua anglesa, convertida actualment en l’idioma de comunicació del món occidental, s’inicia al primer curs d’Educació Infantil, als 3 anys. A l’etapa d’Educació Infantil, es treballa, òbviament, la llengua oral i no serà fins a l’Educació Primària que iniciarem una doble línia de treball: d’una banda les sessions de S.O.C (Speaking and Oral Comprehension), que són sessions en grup reduït on l’eina exclusiva de comunicació serà la llengua oral; d’altra, les sessions de treball dels aspectes fonamentals de la llengua anglesa (gramàtica, morfosintaxi, ortografia, semàntica…). Un acord amb Oxford University, permet que els aprenentatges ens duguin a terme en condicions favorables als interessos dels infants i de llurs famílies.

A l’últim cicle de la Primària estudiem, a més, el francès, que hem escollit com a segona llengua estrangera.

Concebem l’escola com un centre dinàmic capaç de potenciar actes culturals de signe divers, adreçats als nostres pares però també, i per extensió, al conjunt de la ciutat. Aquests actes, que volem que siguin un altre dels elements diferenciadors del nostre centre, s’organitzen, generalment, en forma de cicles -dos o tres cada curs-, es porten a terme els vespres o a les nits i pretenen abastar l’ampli ventall de l’inextingible món de la cultura, sense circumscriure’s estrictament a l’àmbit pedagògic: cicles de conferències, projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals, concerts, exposicions…

L’exercici és una necessitat corporal bàsica. Renunciant a l’exercici es funciona per sota de les nostres possibilitats i, per tant, és com si renunciéssim a treure el millor partit possible al cos. Amb la pràctica regular d’exercici, en canvi, el rendiment del nostre cos augmenta considerablement. Aquest augment es pot apreciar tant en els estudis com en els moments d’esbarjo.

L’Educació Física, d’altra banda, ajuda també a l’adquisició de valors. L’esport ensenya a saber perdre i, sobretot, a saber guanyar; i l’esport col·lectiu, concretament, s’inscriu en la idea dels treballs en equip i potencia la importància de la col·laboració.

Els objectius bàsics de l’escola són aconseguir una preparació sistemàtica dels factors físics de rendiment (força, velocitat i resistència), tenint en compte que l’activitat muscular ha de ser treballada mitjançant la pràctica que correspongui a les possibilitats respectives de cada edat, i incidir en els aspectes educatius que qualsevol pràctica esportiva comporta.

El desenvolupament del fet artístic és, a l’Escola del Sol, el resultat d’una reflexió permanent i ininterrompuda. Un dels nostres objectius és, doncs, el coneixement -i, quan és possible, la pràctica- de les diferents vessants del món de l’art -amb tota la riquesa de lectures que això comporta-, que pretenem que impregni el dia a dia de l’alumne.

L’aprenentatge de diverses tècniques, mitjançant la pràctica individual i col·lectiva, en espais específics, amb recursos materials i amb el suport de mestres i especialistes, i el desenvolupament creatiu de l’expressió fan, doncs, que l’alumne desenvolupi, al màxim possible, les seves capacitats en aquest camp.

La música ajuda al creixement ordenat del nen. Li educa la veu, l’oïda, el ritme, el gest estètic, la imaginació i les capacitats expressives i de representació. Amb l’aprenentatge del seu llenguatge, se li estimulen les capacitats de raonament, memorització i creació i també l’atenció, la capacitat de concentració i la disciplina. D’altra banda, incideix indirectament, com qualsevol altra art, en el necessari procés de sensibilització. Les coses cal entendre-les, però també sentir-les. Aquesta és la funció de les nostres sessions de música i de la coral de l’escola.

El cinema és, per definició, l’art del nostre segle i, actualment, és ja tan indispensable saber interpretar un text com saber llegir imatges. És per això que l’incloem dins de la nostra programació d’art com un més dels seus elements.

Després que a Educació Infantil es posi el nen en contacte, per primera vegada, amb el món del cinema, al Cicle Inicial s’estudia el seu naixement, les diferències més evidents entre el mut i el sonor i es donen a conèixer alguns grans noms del cinema còmic. Al Cicle Mitjà s’inicia l’estudi dels diferents gèneres cinematogràfics, que es continua al Cicle Superior, i les primeres fases del procés de creació d’un film. Al Cicle Superior, finalment, es dóna un especial relleu a la figura de l’autor, es completen les fases de creació d’un film i s’ensenyen els elements bàsics del llenguatge cinematogràfic (plans, seqüències, travellings, grues, panoràmiques…). Tots aquests objectius s’assoleixen a base de classes teòriques i projeccions.

La importància de les fonts directes per a l’assoliment de coneixements és admès actualment per tothom. L’Escola del Sol ha considerat sempre aquest aspecte de l’aprenentatge com una de les línies identificatives del seu projecte educatiu.

Tanmateix, una escola que considera el fet cultural com un element bàsic del procés maduratiu de la persona, no pot concebre les sortides amb els alumnes només com un indispensable complement de les diferents àrees d’aprenentatge. Han de ser això i han de potenciar els aspectes relacional i vivencial, però també han d’estar integrades al nostre món real i immediat. Per això, els nostres alumnes assisteixen a representacions teatrals als locals de les seves estrenes, a projeccions cinematogràfiques a les corresponents sales d’exhibició, a moltes de les exposicions temporals que tenen lloc a la ciutat o a Barcelona, a concerts i a d’altres actes culturals, per acostar-los, el màxim possible, a la societat en què han de viure i que ells han d’ajudar a transformar.

A Escola del Sol realitzem una sèrie de tallers i activitats per a la posar en pràctica l’aplicació de diverses metodologies i tècniques, desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i emprenedora dels nens i nenes a través de diversos reptes . Cada taller i cadascun dels reptes i propostes responen a les necessitats de cada grup.

Tots els participants aprendran a fer servir el mètode creatiu i posaran en pràctica el pensament lateral i la capacitat d’innovar mitjançant un aprenentatge vivencial. Cadascun d’acord i amb activitats adaptades a les diferents edats i nivells.

Educació primaria

Serveis de l’Escola del Sol

Som un centre que ofereix diferents serveis enfocats a la millora de les tasques d’ensenyament-aprenentatge.