ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Batxillerat

de 16 a 18 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Batxillerat

Etapa educativa compresa entre els 16 i els 18 anys que ha de permetre a l’alumne consolidar una maduresa personal i intel·lectual que li permeti aconseguir autonomia en els reptes i prendre decisions.

 • Click en la imatge per veure testimonis

Què és el Batxillerat?

El pas previ a l’accés a la Universitat és el Batxillerat. A Ramar 2, ens preocupem en aconseguir que el nostre alumnat adquireixi una bona metodologia i una visió del món des de bases sòlides per assolir amb garanties els estudis posteriors.

Aquesta etapa d’ensenyament consta de dos cursos i combina continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferents itineraris formatius.

El batxillerat de Ramar 2 es caracteritza per...

La qualitat acadèmica, afavorint:

 • La curiositat intel·lectual
 • El sentit crític
 • L’èxit acadèmic

L’educació en valors, fomentant:

 • El respecte i la convivència
 • L’esforç
 • La responsabilitat
 • L’autonomia

La innovació pedagògica, a partir de:

 • L’ús de les noves tecnologies
 • La formació permanent del professorat

L’orientació i acompanyament dels alumnes, a través de:

 • Tutories personalitzades i grupals
 • Sessions d’orientació acadèmica

Les famílies parlen de l'escola

Itineraris de Batxillerat

Primer de Batxillerat

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura I, Llengua castellana i literatura I, Llengua estrangera I, Filosofia, Educació física.

Matèries de modalitat

Ciències A Tecnologia B Humanitats C Ciències Socials D

Ciències A

Ciències i Tecnologia

Itinerari A: Ciències

 • Matemàtiques I (Modalitat obligada)
 • Biologia I
 • Química I

 

Tecnologia B

Ciències i Tecnologia

Itinerari B: Tecnologia

 • Matemàtiques I (Modalitat obligada)
 • Física 1
 • Dibuix tècnic I o tecnologia i enginyeria I

 

Humanitats C

Humanitats i Ciències Socials

Itinerari C: Humanitats

 • Llengua i cultura llatines I (Modalitat obligada)
 • Literatura universal
 • Història del món contemporani

Ciències Socials D

Humanitats i Ciències Socials

Itinerari D: Ciències Socials

 • Matemàtiques de les CCSS (Modalitat obligada)
 • Economia o Literatura universal
 • Història del món contemporani

Matèries optatives

Franja 1 Franja 2  Franja 3

Franja 1

Franja 1

 • Biomedicina
 • Funcionament de l’empresa
 • Programació
 • Psicologia
 • Química industrial
 • Física

 

Franja 2 

Franja 2

 • RCA (Biologia i Geologia)
 • Matemàtica aplicada
 • Creació literària
 • Problemàtiques socials
 • Programació

 

Franja 3

Franja 3

 • RCA (Física i Química)
 • Robòtica
 • Comunicació audiovisual
 • Ciutadania, política i dret

Segon de Batxillerat

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura II, Llengua castellana i literatura II, Llengua estrangera II, Història de la filosofia, Història, Treball de recerca

Matèries de modalitat

Ciències A Tecnologia B Humanitats C Ciències Socials D

Ciències A

Ciències i Tecnologia

Itinerari A: Ciències

 • Matemàtiques II / Matematiques de les CCSS (Modalitat obligada)
 • Biologia II
 • Química II

Matèries específiques: A triar entre les matèries ofertes de cada modalitat.

Tecnologia B

Ciències i Tecnologia

Itinerari A: Ciències

 • Matemàtiques II / Matematiques de les CCSS (Modalitat obligada)
 • Física II
 • Dibuix tècnic II o Tecnologia i enginyeria II

Matèries específiques: A triar entre les matèries ofertes de cada modalitat.

Humanitats C

Humanitats i Ciències Socials

Itinerari C: Humanitats

 • Llengua i cultura Llatines II (Modalitat obligada)
 • Història de l’art
 • Literatura catalana
 • Treball de recerca

Matèries específiques: A triar entre les matèries ofertes de cada modalitat.

Ciències Socials D

Humanitats i Ciències Socials

Itinerari D: Ciències Socials

 • Mates aplic. CCSS II (Modalitat obligada)
 • Emresa i disseny de models de negoci o literatura catalana
 • Geografia

Matèries específiques: A triar entre les matèries ofertes de cada modalitat.

Matèries optatives

Optatives 

Optatives 

 • Població i prosperitat (ods)
 • Geologia i ciències ambientals II
 • Física II
 • Química II
 • Literatura castellana
 • Francés II

 

Accés a la Universitat

Què són les PAU?

Les PAU són l’única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària. Tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.

Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals els estudiants s’examinen de cinc matèries corresponents a la fase general i d’un màxim de tres matèries de la fase específica.
La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dona ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés té validesa indefinida.

La nota d’admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d’aquesta nota d’accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Models d'examen

Posa't a prova

Estructura i qualificació de les proves

Estructura de la prova

La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari.

La fase general consta de cinc exercicis:

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història o història de la filosofia
 5. Una matèria obligatòria de modalitat

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Estructura i informació

Qualificació de la fase general i nota d’accés

 • La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés.
 • Nota d’accés: es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:
  Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
  QMB = qualificació mitjana de batxillerat
  QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
 • Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Qualificació de la fase específica i ponderacions de les PAU

 • Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.
 • Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • Es considerarà superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5.
 • Cal saber que les diferents universitats estableixen unes ponderacions (0,1 o 0,2) per a les assignatures que donen accés a cada estudi de grau.
 • És important tenir-ho en compte de cara a l’elecció de modalitat de batxillerat.
 • Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Ponderacions

Notes d’admissió

L’actual model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:
Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.

A partir de les notes d’admissió s’estableixen les notes de tall que marquen la nota mínima per a accedir a un grau determinat. Tot i ser una nota que varia cada any, pot servir d’orientació per preveure la nota d’accés a un grau el curs següent.

Notes de tall

Matrícula de les PAU

La matrícula de les PAU es realitza al portal accesuniversitat.gencat.cat

En el procés de matrícula l’alumne/a haurà de:

 • Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general (una de les triades a la prematrícula).
 • En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (de les triades a la prematrícula).

Calendari de matrícula

Accés universitat Gencat

Calendari i horari de les proves

Accedeix a Gencat per veure aquesta informació.

Calendari i horari

Preinscripció universitària

Accedeix a Gencat per veure aquesta informació.

Preinscripció universitària

Per planificar els teus estudis

Accedeix a Gencat per veure aquesta informació.

Estudiar a la universitat

Al Centre d'Estudis Ramar 2 Batxillerat podem trobar els següents equipaments

Equip directiu Batxillerat

Teresa Lozano

Directora

Xavi Pijuan

Cap d'estudis

Francesc Bonsfills

Coordinador de Batxillerat