ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Educació Secundària

de 12 a 16 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Educació Secundària Obligatòria

Etapa educativa compresa entre els 12 i els 16 anys que ha de permetre a l’alumne avançar en els seus aprenentatges i en la seva formació.

  • Click en la imatge per veure testimonis

Què és l'ESO?

És l’Educació Secundària Obligatòria i té una durada de quatre anys. Hi han d’accedir tots els qui hagin finalitzat l’Educació Primària, perquè cursar l’ESO és un dret i un deure per a tots els nois i les noies en edat de fer-ho. Normalment, l’ESO s’estudia entre els 12 i els 16 anys.

Matèries comunes i optatives/específiques

Són les diferents àrees d’aprenentatge, que s’estudien autònomament i que, alhora, s’interrelacionen. N’hi ha de dos tipus:

  • Matèries comunes: Són les que estudien tots els alumnes perquè constitueixen els ensenyaments fonamentals i obligatoris.
  • Matèries optatives / específiques: Completen i milloren la formació de l’alumne/a segons les seves possibilitats. Serveixen per aprofundir o reforçar les àrees bàsiques, o bé per adquirir nous coneixements.
Projectes internivells

Consisteixen en la realització de diverses activitats -de totes les matèries implicades- que giren al voltant d’un fil conductor adequant-se als diferents nivells. Aquests projectes finalitzen en un acte conjunt, en que participen tots els alumnes dels quatre cursos d’ESO.

S’hi dediquen dues hores a la setmana. Se’n fan dos cada curs.

El treball de síntesi
Serveix per aplicar en una situació pràctica els coneixements adquirits en les diferents àrees. Es valora si l’alumne/a sap organitzar el seu treball, col.laborar en equip i aplicar la teoria a la resolució de casos pràctics. L’alumnat fa un treball de síntesi a primer, un a segon i un a tercer. Els treballs de síntesi s’organitzen de manera específica.
Projecte de recerca

En comptes del treball de síntesi, a 4t d’ESO es fa un projecte de recerca. Es tracta d’un treball en grup –de dues a quatre persones– sobre un tema monogràfic, escollit pels alumnes amb l’orientació del tutor/a. El tema escollit es presenta per escrit a final de curs i es fa també una exposició oral.

Servei comunitari

Potencia els valors de la cooperació en determinades activitats de caire social. A fi que els alumnes puguin viure aquesta realitat, i no només estudiar-la, fem part de la feina fora de l'Escola, en col·laboració amb diverses entitats i ONG's ciutadanes.

Les famílies parlen de l'escola

L'ESO a Ramar 2

L’Educació Secundària Obligatòria a Ramar 2 està pensada per garantir la qualitat dels ensenyaments, tot seguint el nostre tracte proper amb els alumnes. A continuació, apareixen, exposats de manera sintètica, alguns dels nostres trets més significatius que, per tant, defineixen bona part del nostre caràcter propi. També pots conèixer la distribució de les diferents matèries d’aprenentatge de la nostra ESO i, igualment, la seva distribució horària.

Treball transversal
Comprensió lectora i expressió escrita a les diferents àrees del coneixement. Importància d’aquests dos aspectes en tot el procés d’aprenentatge dels alumnes.
Idiomes
Projecte Oxford (anglès) i programació complementària de francès (conveni de col·laboració amb Idiomes Sabadell). Certificats acreditatius First Certificate i DELF, respectivament. Alemany optatiu a partir de 2n d’ESO. Les llengües no són només sistemes de comunicació sinó, i sobretot, sistemes de pensament i de cultura.
Laboratoris
Realització sistemàtica i continuada d’exercicis d’experimentació als laboratoris del Centre. Necessàriament, les ciències de la naturalesa han de ser també experimentals.
Noves tecnologies

A més del campus virtual Google Classroom i de les sales d’informàtica, disposem de pissarres digitals i projectors. Conveni de col·laboració amb Codelearn, per aprendre programació, robòtica i pensament computacional. També comptem amb l’aplicació Telegram per a la millora de la comunicació entre l’Escola i les famílies.

Atenció a la diversitat
  • Plans Individualitzats: L’Escola elabora i revisa contínuament diferents programacions per a alumnes amb necessitats educatives específiques (P.I.), amb professorat que s’hi dedica especialment.
  • Classes de català, castellà i matemàtiques: A fi d’ajudar els alumnes que en tenen necessitat, es fa una hora d’atenció a la diversitat, en grups reduïts, amb programacions específiques de cada una d’aquestes matèries.
  • 

Gabinet psicopedagògic: Especialment dedicat a tractar possibles disfuncions d’aprenentatge i/o comportament, amb atenció personalitzada per part dels pedagogs del Centre.
Educació secundària

Al Centre d'Estudis Ramar 2 ESO podem trobar els següents equipaments

Equip directiu ESO

Teresa Lozano

Directora

Vicente Carrillo

Sotsdirector

Carlos Aparicio

Cap d'estudis

Menjador

Alimentació

L’alimentació és molt important per a Ramar 2. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús són elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els làctics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, un segon plat, pa i postres.

Els aliments i tota mena d’ingredients s’obtenen diàriament perquè es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats, (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per Gumen i personal propi del centre. A continuació, detallem el menú que ofereix el nostre centre.

Els aliments i tota mena d'ingredients s'obtenen cada dia perquè es mantinguin en perfecte estat un cop cuinats (vitamines, proteïnes, minerals, etc.)